BRUKERVILKÅR FOR GUDOG

Oppdatert: 31. mai 2023

Disse brukervilkårene ("vilkårene") er en Skriftlig avtale mellom deg og Dogley ApS, cvr-nr. 37346535,Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø ("Gudog", "vi", "oss" og "vår").

Vilkårene styrer all bruk av Gudog-tjenesten gjennom vår nettbaserte nettapplikasjonhttps://www.gudog.com eller enhver lokalisert versjon og vår mobilapplikasjon (samlet "Gudog-tjenesten"eller "tjenesten").

Ved å bruke tjenesten godtar du å overholde og være juridisk bundet av disse vilkårene for bruk, uansettom du blir en registrert bruker av tjenesten eller ikke.Hvis du ikke godtar disse vilkårene, har du ikke retttil å bruke Gudog-tjenesten.

DEFINISJONER

Kjæledyrseier: betyr enhver person som søker etter, kontakter og bestiller dyrepasstjenester.Tjenesteleverandør: betyr enhver person som oppretter en dyrepasserprofil.Gjest kjæledyr: betyr ethvert kjæledyr og/eller annet kjæledyr som en dyreeier søker og/eller bestillerpassningstjenester for.Tjenesteprofil: betyr den offentlige nettsiden der dyrepassere oppgir sine priser og informasjon omtjenestene de tilbyr.Kjæledyrstjeneste: betyr kjæledyrrelaterte tjenester levert av tjenesteleverandører, inkludert, men ikkebegrenset til, dyrepleie, døgnpass, dagspass, lufting eller trening.Booking: betyr enhver avtalt transaksjon mellom kjæledyrseiere og tjenesteleverandører fordyrepasstjenester som spesifiserer type tjeneste, tidsperiode, gebyrer og avbestillingsregler og andrebestemmelser bestilt gjennom Gudog-tjenesten.Innhold: betyr tekst, grafikk, bilder, musikk, programvare, lyd, video, informasjon, dokumenter, samlinger,data eller annet materiale.

HVORDAN TJENESTEN FUNGERER

Gudog-tjenesten lar dyreeiere og tjenesteleverandører arrangere dyrepass. Gudog er en nøytral side,ikke en tjenesteleverandør og leverer ikke dyrepass. Alle transaksjoner utført gjennom Gudog-tjenestener mellom dyreeiere og tjenesteleverandører. Gudogs rolle er å forenkle transaksjonen. Bortsett frabegrensede refusjoner og våre retningslinjer for akutt veterinærpleie, har Gudog intet ansvar for skaderforbundet med dyrepass eller som følge av andre transaksjoner mellom brukere av Gudogs tjeneste.

Tjenesteleverandører oppretter en tjenesteprofil for å gi informasjon om deres dyrepass, inkludert, menikke begrenset til, type og tilgjengelighet av tjenester som tilbys,overnattingsinformasjon og adresse,fastboende kjæledyr, erfaring med dyrepass, priser og økonomiske vilkår. Disse profilene er offentligtilgjengelige via Gudog-tjenesten. Siden Gudog ikke produserer brukerinnholdet som tilbys fortjenesteprofiler, er vi ikke ansvarlige for nøyaktigheten og kan ikke verifisere eventuelle påstander fratjenesteleverandører. Tilsvarende validerer ikke Gudog anmeldelser av tjenesteleverandører fra andrekjæledyrseiere som kan være tilgjengelige gjennom Gudog-tjenesten, og Gudog gir ingen erklæring om atslike anmeldelser er nøyaktige eller legitime.

Kjæledyrseiere kan samhandle med og bestille rtjenesteleverandører gjennom tjenesteprofiler. Allebestillingsforespørsler er underlagt aksept av tjenesteleverandøren, som ikke er forpliktet til å godta noenforespørsel og kan avslå av hvilken som helst grunn. Når en bestilling er fullført, samtykker imidlertidbåde tjenesteleverandøren og kjæledyrseieren i å overholde prisen og andre vilkår for bestillingen. Kunbestillinger gjort via Gudog-tjenesten er gyldige og drar nytte av beskyttelsen som tilbys av tjenesten.Gudog tar gebyrer for enkelte aspekter av Gudog-tjenesten, som beskrevet i GEBYRER OGBETALINGER-delen av disse vilkårene.

Dyreeiere er alene ansvarlige for å evaluere av tjenesteleverandører egnethet. Gudog gir ingenrepresentasjoner eller garantier med hensyn til kvaliteten på dyrepasstjenester eller om interaksjoner ogomgang med brukere av tjenesten. Tjenesteleverandører oppført på Gudog er ikke under ledelse ellerkontroll av Gudog, og tjenesteleverandører bestemmer etter eget skjønn hvordan de skal leveredyrepass. Selv om Gudog gir generell veiledning til tjenesteleverandører om sikkerhet og dyrepass og tildyreeiere for å velge og engasjere tjenesteleverandører, Gudog ansetter eller støtter ikketjenesteleverandører eller kjæledyreiere. Mens Gudog foretar en første gjennomgang av alletjenesteprofiler, kontrollerer ikke Gudog tjenesteleverandører ellers, og vil ikke på noen måte væreansvarlig for oppførselen eller oppførselen til tjenesteleverandører eller kjæledyreiere, enten online elleroffline.

BRUK AV TJENESTEN

For å bruke visse aspekter av tjenesten, vil du bli spurt å opprette en brukerprofil med brukernavn ogpassord. Du godtar ved registrering, å gi nøyaktig informasjon om deg selv og for å holde denneinformasjonen oppdatert. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoinformasjonen dinog er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din. Når du bruker Gudog-tjenesten, godtar du:

● Å bruke tjenesten kun på en lovlig måte og kun for det tiltenkte formålet som er angitt i dissevilkårene.

● Det er din forpliktelse å overholde alle gjeldende internasjonale, føderale og statlige lover,inkludert skattelover og forskrifter, som gjelder for din aktivitet på tjenesten.

● Ikke å oppgi falsk informasjon i profilen din, utgi seg for en annen person eller enhet, elleropprette flere eller dupliserte kontoer.

● Ikke å bruke tjenesten til å arrangere levering og kjøp av tjenester med en annen bruker, ogderetter utføre transaksjoner for disse tjenestene utenfor Gudog-tjenesten.

● Ikke å få tilgang til eller bruke tjenesten til konkurranseformål eller for å legge ut spam ellermarkedsføre andre produkter eller tjenester.

● Ikke å bruke tjenesten på noen måte som har til hensikt å skade eller sende truende ellerærekrenkende meldinger til andre brukere, eller å krenke de juridiske rettighetene (for eksempelpersonvernrettigheter) til annen bruk, som skal avgjøres etter Gudogs skjønn.

● Ikke å oppføre seg eller handle på noen måte som kan forårsake forstyrrelser eller skade påGudog-ansatte, bestemt etter Gudogs skjønn.

● Ikke å skrive anmeldelser om tjenesteleverandører som ikke er basert på din personlige erfaring,er bevisst unøyaktige eller villedende, eller bryter disse vilkårene.

● Du har ingen rettigheter i eller til noen del av tjenesten annet enn retten til å bruke dem i samsvarmed disse tjenestevilkårene.

● Ikke å bruke verktøy for å få tilgang til, kopiere, skaffe informasjon eller overvåke tjenesten ellerdeler eller innhold derav.

● Ikke å misbruke tjenesten ved bevisst å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bombereller annet materiale som kan skade tjenesten.

Gudog forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte en brukers tilgang til tjenesten for enhverhandling som utgjør et brudd på vilkårene.

DYREEIERS FORPLIKTELSER

● Det er ditt eget ansvar å avgjøre om bruken av tjenesten er passende for kjæledyret ditt og åvelge en tjenesteleverandør. Gudog gir ingen garantier angående kvaliteten påtjenesteleverandører eller deres innkvartering. Gudog er ikke en part i noen avtale ellertransaksjon mellom kjæledyrseieren og tjenesteleverandøren og kan derfor ikke verifisere ellerautentisere krav fremsatt av en tjenesteleverandør.

● Du må sørge for at kjæledyrene dine har god helse, er vaksinert og at alle forholdsregler motlopper, parasitter og andre smittsomme sykdommer er tatt.

● Du må gi all relevant informasjon til tjenesteleverandører angående kjæledyret ditt, inkludert, menikke begrenset til, medisinske problemer, atferdsproblemer, diettrestriksjoner, allergier eller andreforhold, før du starter en bestilling.

● Du må gi tjenesteleverandøren tillatelse til å besøke og/eller inspisere kjæledyret ditt(e).● Du må være tilgjengelig for en Meet and Greet med kjæledyret ditt og tjenesteleverandøren i alle

tilfeller før en bestilling starter.● Du må sørge for at tjenesteleverandøren mottar relevant kontaktinformasjon for å kontakte deg,

en alternativ kontaktperson som vil kunne ta med kjæledyret ditt(e), og kjæledyret ditt(e)veterinær i en nødsituasjon.

● Du samtykker i at hvis du unnlater å hente kjæledyret ditt etter en bestilling, kantjenesteleverandøren etter eget skjønn plassere kjæledyret ditt i alternativ overnatting,fosterfamilie, dyrehjem eller hos andre myndigheter. I tillegg godtar du å refunderetjenesteleverandøren for alle kostnader og utgifter forbundet med slike handlinger.

● Du erkjenner at Gudog forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne kjæledyret ditt/dyrenedine fra en tjenesteleverandørs omsorg hvis det anses nødvendig for sikkerheten til et kjæledyr,tjenesteleverandøren eller noen personer som bor hos tjenesteleverandøren.

● Du godtar at du er eneansvarlig for å betale eventuelle gjeldende skatter som oppstår som følgeav din bruk av Gudog-tjenesten. Dette inkluderer, uten begrensning, eventuell moms ellerinntektsskatt på avgifter betalt eller mottatt av deg gjennom Gudog-tjenesten.

FORPLIKTELSER TIL TJENESTELEVERANDØRER

● Du erkjenner at du som tjenesteleverandør må overholde lokale lover og forskrifter angåendelisensiering og andre krav. Du godtar at Gudog ikke er ansvarlig for dersom tjenesteleverandørerikke har innhentet nødvendige tillatelser eller ikke oppfyller andre nødvendige krav for å lovliglevere dyrepass.

● Du samtykker i at du og andre som bor i boligen din frivillig godtar å tilby dyrepass.● Du samtykker i å fritt og frivillig oppgi all nødvendig informasjon for tjenesteprofilen din, inkludert

navn, adresse og erfaring med dyrepass, og du erkjenner at denne informasjonen vil bli publisertpå tjenesteprofilen din.

● Du godtar at Gudog forbeholder seg retten til å avvise en søknad om å bli tjenesteleverandør hvisvi etter eget skjønn fastslår at søkeren ikke er egnet. Vi har ingen plikt til å opplyse om årsaken tilvår beslutning om å avslå en søknad.

● Du må be om all relevant informasjon fra kjæledyrseiere angående kjæledyr, inkludert, men ikkebegrenset til, medisinske problemer, atferdsproblemer, diettrestriksjoner, allergier eller andreforhold, før du starter en bestilling.

● Du vil være tilgjengelig for en Meet and Greet med kjæledyrseieren og gjestedyret i alle tilfellerfør en bestilling igangsettes.

● Du samtykker i at du må føre et register som inneholder en beskrivelse av kjæledyrene du mottari din omsorg, dato for ankomst og avreise, daglige aktiviteter og navn og adresse tilkjæledyrseieren.

● Du godtar at alle kjæledyrstjenester skal utføres med rimelig ferdighet og omsorg, spesielt medhensyn til innkvartering, velferd og sykdomskontroll.

● Du godtar å holde alle kjæledyr i bånd på offentlige områder.● Du samtykker i å følge alle nødvendige tiltak for å sikre at kjæledyr har trygge reiser i offentlig

eller privat transport. Du vil alltid overholde lokale lover for enhver type transport og sørge for athenting og/eller avlevering finner sted til det planlagte tidspunktet som er avtalt mellom deg ogkjæledyrseieren.

● Du samtykker i å holde kjæledyrseieren kontinuerlig oppdatert angående helsen til kjæledyr og åsvare umiddelbart på enhver forespørsel fra kjæledyrseieren under en bestilling.

● Du godtar at de første og alle fremtidige bestillingene som gjøres med en kjæledyrseierintrodusert av Gudog vil bli booket gjennom tjenesten, og at manglende overholdelse av disseretningslinjene vil resultere i suspensjon eller oppsigelse fra tjenesten.

● Du samtykker i å gi Gudog en evigvarende, ikke-eksklusiv, ikke-betalbar lisens til å bruke,kopiere, fremføre, offentlig vise, reprodusere, tilpasse, modifisere, overføre, kringkaste, forberedeavledede verk av og/eller distribuere innholdet ditt i forbindelse med tilby og/eller markedsføreGudog-tjenesten, og å underlisensiere disse rettighetene til tredjeparter.

ARBEID

Gudog er ikke et arbeidsformidlingsbyrå og fungerer ikke som arbeidsgiver for noen bruker som melderseg på tjenesten. Tjenesteleverandøren er eneansvarlig for å avsløre eventuelle inntekter gjort gjennombestillinger gjennom tjenesten og for å overholde nasjonale, føderale og statlige skattelover og forskriftersom gjelder deres aktivitet på tjenesten. Gudog vil ikke være ansvarlig for skatt eller forskuddstrekk,inkludert men ikke begrenset til, arbeidsledighetsforsikring, arbeidsgiveransvar, sosial sikkerhet iforbindelse med din bruk av tjenesten. Dersom Gudog blir funnet å være ansvarlig for noen form for skatti forbindelse med Tjenesteleverandørens bruk av Tjenesten, er du som tjenesteleverandør forpliktet tilumiddelbart å betale Gudog et tilsvarende beløp inkludert eventuelle bøter og renter.

LOKALE REGLER

Ved å bruke Gudog-tjenesten bekrefter du at du: er minst 18 år gammel og vil overholde alle lover ogforskrifter som gjelder for dine aktiviteter utført gjennom Gudog-tjenesten.

Kjæledyrseiere må sørge for at kjæledyrene deres er vaksinert, merket og/eller mikrochippet som krevesav lokale lover eller forskrifter, og at de har og vil opprettholde alle obligatoriske forsikringer knyttet tilkjæledyrene hvis omsorg du overlater til tjenesteleverandører (og at slike forsikringer vil bli fordel fortredjeparter, inkludert tjenesteleverandører, i samme grad som de kommer deg til gode).

Som tjenesteleverandør må du sørge for at du er juridisk berettiget til å yte dyrepass i det juridiskeområdet der du leverer dyrepass; at du har overholdt og vil overholde alle lover og forskrifter og harinnhentet alle tillatelser som er nødvendige for lovlig å utføre kjæledyrstjenester; og at du når du levererkjæledyrstjenester, vil overholde lokale dyrevelferdslover og sørge for at kjæledyrene du har omsorg forholdes i passende boliger, forsynes med tilstrekkelig mat, drikke, stimulering, skjermet i en nødssituasjonog beskyttet mot smittsomme sykdommer.

GEBYRER OG BETALING

Tjenesteleverandører kan sette prisen på kjæledyrstjenester innenfor parametrene tillatt av tjenesten.Gudog krever et servicegebyr tilsvarende 5 % av bestillingen til tjenesteleverandører for å dekkekostnader som inkluderer, men ikke er begrenset til: betalingsbehandling, kundestøtte,nettstedadministrasjon, veterinærdekning og markedsføring.

Dyreeiere kan kjøpedyrepasstjenester fra en tjenesteleverandør ved å fullføre bestillingsprosedyren somfølger:

● Dyreeieren vil velge entjenesteleverandør fra listen over registrerte på Gudog-tjenesten.● For å sende en bestillingsforespørsel til at tjenesteleverandør kjæledyrseieren vil bli bedt om å

fylle ut et skjema med detaljer, inkludert navn, telefonnummer, postnummer, gjestedyrdetaljer,type dyrepass, som søkes og dato(er) det ønskes at kjæledyrstjenesten gjennomføres.

● En booking er ikke gyldig med mindre den er akseptert av tjenesteleverandøren.● Når en bestilling har blitt akseptert vil den hele beløpet for bestillingen vil umiddelbart bli belastet

kjæledyreierens kort. Dette kan også inkludere et servicegebyr som skal betales til Gudog, og derdet kreves ved lov, vil beløpet som belastes også være inkludert gjeldende skatter.

● Gudog vil først sette i gang betaling til tjenesteleverandøren på den første virkedagen etterslutten av en booking.

Når du betaler for dyrepass kjæledyreiere vil bli pålagt å gi Gudog et gyldig, oppdatert kredittkort ellerannen betalingsinformasjon og opprettholde en gyldig betalingsmetode på profilen sin så lengekjæledyreieren har utestående bestillingsforespørsler.Gudog vil validere betalingsinformasjon når duoppretter en bestilling. Betalingsinformasjon lagres sikkert av betalingstjenesten Mangopay.Kjæledyrseiere autoriserer Gudog til å belaste betalingsmåten for gebyrer som påløper påGudog-tjenesten når de forfaller. Gudog forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere enhver bestillingetter eget skjønn og til å holde tilbake ethvert beløp som ellers skal betales til tjenesteleverandører hvisdet er rimelig mistanke om uredelig aktivitet.

Betalingstjenesten er levert av Mangopay og er underlagt Mangopays generelle vilkår og betingelser forbruk ("Mangopays vilkår"). Ved å akseptere disse vilkårene eller fortsette å bruke Gudog-tjenesten, godtardu å være bundet av Mangopays vilkår, som kan endres av Mangopay fra tid til annen. Du godtar å giGudog nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du gir Gudog tillatelse til å deleden og transaksjonsinformasjon knyttet til din bruk av betalingsbehandlingstjenestene levert avMangopay. Gudog forbeholder seg retten til å endre betalingsbehandlingsleverandører eller brukealternative leverandører eller backupleverandører etter eget skjønn.

KANSELLERINGER OG REFUSJON

Brukere kan kansellere en bestilling gjennom Gudog-tjenesten når som helst. Alle refusjoner vil bli gjort tilsamme betalingsmåte som ble brukt til å bekrefte en bestilling.

● Hvis en kjæledyrseier avbestiller mer enn 3 dagen før reservasjonen er planlagt å begynne, vilGudog refundere bestillingsbetalingen til kjæledyreieren, inkludert servicegebyret.

● Hvis en kjæledyrseier avbestiller mindre enn 3 dagen før reservasjonen er planlagt å begynne, vilGudog ikke refundere bestillingsbetalingen til kjæledyreieren eller servicegebyret.

● Hvis en tjenesteleverandør kansellerer en bestilling før eller under en bestilling, vil Gudogrefundere bestillingsbetalingen til kjæledyrseieren, inkludert servicegebyret. Tjenesteleverandørersom gjentatte ganger kansellerer bekreftede bestillinger kan bli midlertidig eller permanent fjernetfra Gudog-tjenesten.

● Hvis Gudog etter eget skjønn fastslår at en tjenesteleverandør har unnlatt å levere dyrepass somavtalt og om det vil bli utstedt hel eller delvis refusjon til dyreeieren.

● Gudog iverksetter betalinger til tjenesteleverandøren den første virkedagen etter at en bestillinger fullført. Når betaling til tjenesteleverandøren har funnet sted, er eventuelle ytterligerebetalingstvister mellom kjæledyrseieren og tjenesteleverandøren, og Gudog har ingen forpliktelsetil å mekle eller legge til rette for en løsning.

VETERINÆRBEHANDLING I EN NØDSATS

Hvis det oppstår en situasjon der et kjæledyr krever akutt veterinærbehandling, er tjenesteleverandørerpålagt å gjøre rimelige anstrengelser for å informere kjæledyrseieren og Gudog så snart som mulig. Hviskjæledyrseieren ikke kan nås etter rimelige anstrengelser, autoriserer kjæledyrseierentjenesteleverandøren til å umiddelbart søke behandling for gjestens kjæledyr. Kjæledyrseieren godtar atde vil bære hele kostnaden for en slik akuttmedisinsk behandling og vil refundere tjenesteleverandørentilsvarende for eventuelle medisinske betalinger utført av tjenesteleverandøren. Kjæledyrseieren kan fådekket utgifter til slik akuttmedisinsk behandling helt eller delvis av Gudog gjennom Gudogsveterinærdekning. Denne forsikringen dekker visse veterinærhonorarer, inntil maksimalt NOK 20 000 prbookingperiode som oppstår som følge av en hendelse i forbindelse med en bestilling der ett eller fleregjestedyr krever:

● Et akuttbesøk hos en veterinær.● Utgifter til medisin og/eller enkelte operasjoner.

For å kvalifisere for veterinærdekning fra Gudog, må dyreeiere overholde alle forpliktelser iGudogs"Emergency Vet Care Policy".Dersom en dyreeier ønsker å fremme krav om veterinærdekning, vil Gudogvurdere kravet, som kan ta inntil 2 uker, og vil i god tro alene avgjøre om dyreeieren har oppfylt vilkårene.Veterinærdekning kan kun søkes via Gudog etter at dyreeiere har søkt refusjon gjennom egen forsikring,og refusjon her ble avslått, eller ikke dekker alle kostnader knyttet til dette. Gudog kan i den forbindelsebe dyreeierens egen forsikringsleverandør om all dokumentasjon knyttet til forsikringskrav fra deg.

Ingenting i denne klausulen begrenser noe ansvar tjenesteleverandøren skylder til kjæledyrseieren ellerGudog i forbindelse med kjæledyrstjenestene.

OPPSIGELSE OG SLETTING AV KONTOEN DIN

Du kan avslutte og slette Gudog-kontoen din når som helst ved å sende en e-post til info@gudog.com.Hvis kontoen din blir slettet, vil du være personlig og eneansvarlig for eventuelle ventende transaksjonerdu plasserer eller belastninger du pådrar deg før oppsigelsen/slettingen.

Du forstår og godtar at vi ikke har noen forpliktelse til å tilby Gudog-tjenesten på et bestemt sted ellerområde, eller å fortsette å tilby den når vi har begynt. Gudog forbeholder seg retten til, etter eget skjønnog uten ansvar overfor deg, med eller uten årsak, med eller uten forvarsel, og når som helst (a) avsluttedisse vilkårene eller din tilgang til tjenesten, og (b) slette eller endre brukerinnholdet ditt (c) deaktivereeller slette kontoen din eller registreringen eller lignende bruk av tjenesten.Gudog kan varsle omoppsigelse med vanlig post eller e-post.

I tilfelle kontooppsigelse eller sletting, vvåre eiendomsrettigheter, ansvarsfraskrivelser,skadesløsholdelser, ansvarsbegrensninger og diverse bestemmelser skal overleve slik oppsigelse ogGudog har heller ingen forpliktelse til å slette eller returnere brukerinnhold som du har lagt ut påtjenesten, og vil ikke tilby kompensasjon for eventuelle tap.

ANSVAR

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal Gudog, dets tilknyttede selskaper, eiere,direktører, ansatte, agenter, så vel som dets tredjepartsleverandører, under ingen omstendigheter væreansvarlige for eventuelle skader, enten direkte, indirekte, generelle, spesielle, kompenserende og/ellerfølgeskader som oppstår som følge av eller relatert til din eller andres oppførsel i forbindelse medGudog-tjenesten, inkludert uten begrensning (a) skader, skader eller dødsfall påført av deg eller entredjepart; (b) følelsesmessig nød; (c) enhver ødeleggelse av informasjon; (d) Tjenesteleverandørensunnlatelse av å levere tjenester til kjæledyrseier; (e) enhver tvist mellom en tjenesteleverandør og/ellerkjæledyrseier; (f) enhver skade eller skade påført av Pet; (g) enhver skade eller skade på personligeeiendeler eller eiendeler; annen oppførsel, handling eller unnlatelse fra andre parter, og/eller annen skadesom følge av tillit til informasjon eller innhold som er lagt ut på eller overført gjennom Gudog-tjenesten,eller for enhver interaksjon med andre brukere av Gudog-tjenesten, enten online eller offline . Detteinkluderer ethvert krav, tap eller skade som oppstår fra oppførselen til brukere som forsøker å svindleeller skade deg. Gudog vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for direkte eller indirektekonsekvenser av at en kjæledyrseier eller tjenesteleverandør ikke overholder gjeldende lover ogforskrifter.

Gudog vil under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor deg for noen indirekte, spesielle, tilfeldigeskader eller følgeskader eller for forretningstap eller tap av fortjeneste, inntekter, kontrakter, data, goodwilleller andre lignende tap eller utgifter som oppstår som følge av eller relatert til bruken av eller manglendeevne til å bruke Gudog-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, skader relatert til informasjon mottattfra Gudog-tjenesten, fjerning av profilinformasjonen din eller anmeldelse (eller annet innhold) fraGudog-tjenesten, enhver suspensjon eller oppsigelse av tilgangen din til Gudog-tjenesten eller enhverfeil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring av Gudog-tjenesten, selv om vi er klarover muligheten for slike skader, tap eller utgifter.

Bortsett fra de begrensede refusjonene som er autorisert av Gudog i henhold til Gudogs "Emergency VetCare Policy" og refusjonsbeløpene som skal betales av Gudog som er angitt i disse vilkårene, Gudogssamlede ansvar overfor deg eller en tredjepart i alle saker som oppstår som følge av eller relatert tilGudog Tjenesten eller disse vilkårene overstiger beløpene du har betalt til Gudog (spesifikt unntatt beløpbetalt til tjenesteleverandører) i løpet av tolv (12) måneder før hendelsen som ga opphav til ansvar, eller,hvis du ikke har betalt Gudog for bruk av eventuelle tjenester, beløpet på €100,00 (eller tilsvarende i lokalvaluta).

Du er alene ansvarlig for ethvert forhold, avtale eller ordning mellom deg og en annen bruker, og duinngår enhver transaksjon eller handel med en annen bruker på egen risiko. Du aksepterer ansvar forenhver avgjørelse eller handling som tas i avhengighet av informasjon som er inneholdt eller utelatt fratjenesten. Hvis du har en tvist med en tjenesteleverandør eller kjæledyrseier, samtykker du i å holdeGudog, dets tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, agenter skadesløs for krav og skader avnoe slag, kjent eller ukjent, som oppstår som følge av eller på noen måte. knyttet til slike tvister.

PERSONVERN

All personlig informasjon som sendes inn til tjenesten er underlagt våre retningslinjer for personvern. Vedå gå inn på eller bruke Gudog-tjenesten, bekrefter du at du har lest og forstått vår personvernerklæring.Tjenesten krever bruk av og/eller kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller ressurser (somGoogle Maps). Du erkjenner og godtar at Gudog ikke på noen måte er ansvarlig for tilgjengeligheten ellernøyaktigheten til slike nettsteder eller ressurser; Innholdet, produktene eller tjenestene på eller tilgjengeligfra slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner eneansvar for og påtar deg alle risikoer som oppstår veddin bruk av slike nettsteder eller ressurser.

KOMPENSASJON

Du må holde skadesløs, forsvare og holde harmløs Gudog og dets tilknyttede selskaper, direktører, eiere,ansatte, agendaer og tredjepartsleverandører mot ethvert krav, søksmål, tap, utgifter, skade og/elleransvar, inkludert rimelige advokatsalærer og advokatkostnader eller annet ansvar for ethvert krav omkrenkelse som oppstår fra (a) bruk av tjenestene til tjenesten; (b) transaksjoner og interaksjoner, onlineeller offline, med andre brukere av tjenesten; (c) brudd på disse vilkårene; (d) tvister med andre brukereav tjenesten; (e) feilinformasjon, uriktige fremstillinger eller brudd på gjeldende lov; (f) skade på eiendomeller personskade på tredjeparter forårsaket av ditt kjæledyr eller kjæledyr i din omsorg; (g) Innholdet ditt.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER

Innholdet og tjenestene som finnes på Gudog-tjenesten, inkludert tekst, grafikk, informasjon, lenker ellerandre elementer, leveres "som de er". Anmeldelser, profiler, råd, meninger, uttalelser, tilbud eller anneninformasjon eller innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, men ikke direkte av Gudog, er de avderes respektive forfattere, som er eneansvarlig for slikt innhold. I den grad det er tillatt i henhold tilgjeldende lov,fraskriver seg Gudog, dets tilknyttede selskaper, eiere, direktører, ansatte, agenter, så velsom dets tredjepartsleverandører, fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, enten det er uttrykkelig,underforstått eller lovbestemt, med hensyn til Gudog-tjenesten, garantier for salgbarhet, egnethet for etbestemt formål, ikke-krenkelse og nøyaktighet. I tillegg fraskriver Gudog seg uttrykkelig enhver garantiangående egnetheten til enhver tjenesteleverandør som tilbyr dyrepass gjennom Gudog-tjenesten.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Alt materiale som tilbys på tjenesten, inkludert men ikke begrenset til innhold, informasjon, dokumenter,produkter, logoer, grafikk, lyder, bilder, samlinger og tjenester er beskyttet av opphavsrett og varemerkersom eies av Gudog, dets tilknyttede selskaper eller respektive tredjeparts forfattere, utviklere ellerleverandører. Med unntak av det som er angitt her, kan ingen av materialet endres, kopieres, skrives ut,reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, fremføres, lastes ned, vises, legges ut, overføres og/ellerpå annen måte brukes i noen form eller på noen måte, inkludert men ikke begrenset til for elektronisk,mekanisk, fotokopiering, opptak eller andre midler uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fraGudog. Med unntak av det som er tillatt i disse vilkårene for bruk, har du ingen rett til å bruke"Gudog"-navnet eller noen av "Gudog"-varemerkene, logoene, domenenavnene og andremerkekarakteristikker.

ENDRINGER I SERVICE

Gudog vil kontinuerlig oppdatere og forbedre tjenesten for å tilby nye og innovative funksjoner ogtjenester. Som et resultat kan det hende vi må oppdatere, tilbakestille, slutte å tilby og/eller støtte en vissdel av tjenesten eller funksjonen knyttet til tjenesten. Disse endringene i tjenesten kan påvirke, slette eller

tilbakestille dine tidligere aktiviteter på tjenesten, funksjoner du bruker, tjenesteprofilen din og/ellerbrukerinnholdet ditt. Du godtar at en nøkkelfunksjon ved tjenesten vår er at endringer i tjenesten vil skjeover tid, og dette er viktig på grunnlag av dette gir vi deg tilgang til tjenesten. Når vi har gjort endringer itjenesten, vil din fortsatte bruk av tjenesten indikere at du har akseptert eventuelle endringer i tjenesten.Du kan når som helst slutte å bruke tjenesten eller avslutte kontoen din.

ENDRINGER I VILKÅRENE

Du forstår og godtar at vi kan endre vilkårene fra tid til annen, og at slike endringer vil tre i kraft når vilegger ut de endrede vilkårene på Gudog-tjenesten, med mindre annet kreves av gjeldende lov. Dinfortsatte tilgang til og bruk av Gudog-tjenesten etter at vi har lagt ut de endrede vilkårene vil utgjøre dittsamtykke til å være bundet av de endrede vilkårene.

LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og tolket i samsvar med dansk lov.

ANDRE BESTEMMELSER

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene ikke er effektive eller viser seg å væreuhåndhevbare, påvirker ikke ugjennomførbarheten eller ugjennomførbarheten gyldigheten av de andrebestemmelsene.

TVISTER OG KONTAKT

Hvis du har noen uenigheter, spørsmål eller bekymringer om Gudog-tjenesten, disse vilkårene eller andredokumenter nevnt her, vennligst kontakt oss på e-post på info@gudog.com.

MANGOPAY PAYMENT SERVICES FRAMEWORK AGREEMENT


General Terms and Conditions of Use for Payment Services

Version as of 1 September 2021

Concluded between:

The customer, whether a legal person or a natural person registered with the Commercial and Companies Registry in a Member State of the European Union or in a State party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, acting on its behalf exclusively for professional purposes (commercial, industrial, craft or freelance professions),

hereinafter referred to as the "Account Holder" or "Professional Account Holder",

or

The customer, a natural person residing in a Member State of the European Union or in a State party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, acting on its behalf exclusively for non-professional purposes,

hereinafter referred to as the "Account Holder" or Consumer Account Holder", on the one hand, and

MANGOPAY SA, a limited liability company under Luxembourg law, having its registered office at 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg and registered with the Luxembourg Commerce and Companies Registry under number B173459 (the amount of the share capital can be can be consulted here :https://www.mangopay.com/legal-notice/), authorised to carry out business within the European Economic Area, as an electronic money institution approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu,

hereinafter referred to as the "Service Provider", on the other hand,

hereinafter referred to separately as a "Party" or together as the "Parties".

Disclaimer

The Account Holder is invited to carefully read this Framework Agreement communicated to them by the Platform before accepting it. The Account Holder is invited to download it on a Durable Medium. By default, communications with the Service Provider are always carried out via the Platform, in accordance with the terms and conditions set out in the General Terms and Conditions of the Website, except where a separate mode of communication is provided for in the Agreement.

1. Definitions

For the purposes hereof, the following terms are defined as follows:

"Authentication" means the procedures defined by the Platform to verify the identity of the Account Holder or the validity of a Payment Order. These procedures include the use of Identification Data.

"Banks"means the credit institutions in charge of protecting the funds collected by the Service Provider on behalf of the Account Holder. These funds are recorded in its records in an escrow account opened for this purpose with an institution designated by the Service Provider. The Service Provider reserves the right to select any other approved credit institution.

"Beneficiary" means a legal or natural person who is a creditor of a Payment Transaction issued by the Account Holder.

"Card" means the bank, charge or credit card used to transfer funds to a named Account Holder on their Payment Account opened in the Service Provider's records. This card is attached to one of the following card networks: Visa, MasterCard or CB.

"Payment Account" or "Account" means the Payment Account operated by the Service Provider in the name of the Account Holder and used for the purpose of implementing payment transactions. In no case shall the Account be treated as a deposit account. The Account is denominated in the currency indicated on the Website upon registering.

"General Terms and Conditions of the Website"means the general terms and conditions of use of the Website concluded between the users of the Website and the Platform, governing, in particular, access to the Website.

"Framework Agreement" means these General Terms and Conditions of Use for Payment Services, together with the Subscription Form, governing the use of the Payment Services and the management of the Payment Account by the Service Provider.

"Identification Data" means the Account Holder's unique identifier and password enabling them to access their Personal Space.

"Personal Data" means any information relating to the Account Holder as a natural person, or to a natural person related to the Account Holder as a legal person (in particular, a designated company representative, a beneficial owner, an Authorised Person), within the meaning of European Regulation 2016/679 on the protection of personal data.

"Personal Space" means the Account Holder's dedicated environment, accessible on the Platform Website, enabling them to access their Payment Account and use the Payment Services.

"Subscription Form" means the form to be completed by any prospective customer wishing to subscribe to the Payment Services, accessible on the Website upon registration or made available by the Platform.

"Business Day" means a calendar day except Saturdays, Sundays and public holidays in mainland France and Luxembourg, and any other day designated as such by the Service Provider.

"Payment Method" means the payment method other than the Card, listed on the Website, the acquisition of which is offered by the Service Provider as an option. The Account Holder activates the Payment Method of their choice from their Personal Space.

"Payment Transaction" means a periodic or one-off transfer, ordered by the Account Holder, or by any authorised representative, debiting the Payment Account.

"Payment Order" means the instruction given by the Account Holder to the Service Provider in accordance with the procedure set out in the Framework Agreement to carry out a Payment Transaction.

"Payment Page" means the page secured by the Service Provider's electronic payment service provider

"Data Subject" means the Account Holder as a natural person or any natural person related to the Account Holder (in particular, a designated company representative, a beneficial owner, an Authorised Person) whose Personal Data is processed in the context of the implementation of this Framework Agreement.

"Authorised Person" means any agent appointed by the Account Holder to access the Payment Account and use the Payment Services on its behalf.

"Platform" means the entity, whose contact details are indicated in the General Terms and Conditions of the Website, that operates the Website. It prepares, facilitates and advises prospective customers with a view to the conclusion of the Framework Agreement via its Website. It assists Account Holders throughout their relationship with the Service Provider in carrying out their Payment Transactions. It collects the documents required to open the Account. The Platform does not collect funds except its fees..

"Service Provider" means MANGOPAY SA, an issuer of Electronic Money approved in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier under reference No. 3812 and authorised to carry out its activity in all member countries of the European Union. The Service Provider is included in the list of electronic money institutions available at https://searchentities.apps.cssf.lu/searchentities/search?language=fr#Home.

"Third-Party Payment Service Provider" or "Third-Party PSP" means any institution, other than the Service Provider, authorised in a country that is a member of the European Union or a party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism.

"Platform's Customer Service Department"means the service whose contact details are stated on the Website, from which the Account Holder may obtain information relating to the Framework Agreement.

"Payment Services" means the payment services defined in points 3 and 5 of the Appendix to the Luxembourg Law of 10 November 2009 relating to payment services.

"Website" means the website operated by the Platform, the purpose of which is to sell goods or services to Users or to collect funds from them, or to put Account Holders in contact with Users.

"Durable Medium" means any instrument that enables the Account Holder to store information addressed personally to the Account Holder in order to be able to refer to it at a later date for a period of time appropriate to the purpose for which the information is intended and that enables the identical reproduction of the stored information. This is usually in the form of a PDF file.

"Account Holder" means any legal person or natural person acting on its own behalf and in whose name a Payment Account is opened to use the Payment Services.

"User" means any legal person or natural person who has transferred funds to an Account Holder through the Website using their Card or any other Payment Method accepted by the Service Provider to transfer funds.

2. Purpose

The purpose of the Framework Agreement is to define the conditions under which the Service Provider provides Payment Services to the Account Holder..

These Payment Services include:

 • the opening and management of Payment Accounts,
 • crediting the Payment Account: the registration of funds transferred by Cards or by any other Payment Method accepted by the Service Provider; the receipt of transfers.
 • debiting the Payment Account: the implementation of one-off or recurring Transfer Transactions, the charging of fees due hereunder, the reversal of transfers of funds by Cards (or by any other Payment Method).

The Account shall not be subject to any overdraft, advance, credit or discount. The Service Provider does not offer a currency exchange service.

The Service Provider has authorised the Platform to facilitate the conclusion of this Agreement with each Account Holder and to support them throughout their relationship with the Service Provider.

3. Subscribing to the Services

3.1. Subscription Terms and Conditions

The Framework Agreement is concluded remotely, according to the terms and conditions provided by the Platform in the General Terms and Conditions of the Website. In order to be able to conclude the Framework Agreement online, the applicant must have access to equipment (hardware and software), for which it is solely responsible.

By default, acceptance of the Framework Agreement is carried out remotely via the Website and is confirmed by an electronic signature. The applicant may request to sign the Agreement by hand. To this end, the Applicant must print this Agreement, sign it, and return it electronically or by post to the Platform's Customer Service Department, the contact details of which are indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

In case of a handwritten signature, the date of conclusion of the Framework Agreement is deemed to be the date indicated on it, and in the absence of a date, it will be deemed to be the date of receipt of the Framework Agreement by the Platform.

The electronic signature of the Framework Agreement is carried out via the Website. The date of conclusion of the Framework Agreement corresponds to the date on which the applicant completes the electronic signature process indicated on the Website

The Framework Agreement concluded between the Parties by electronic means shall have the same probative value as a paper Framework Agreement.

3.2. Contractual Documents

The Framework Agreement is composed of:

 • these General Terms and Conditions of Use for Payment Services,
 • the Subscription Form available on the Website,

These General Terms and Conditions of Use for Payment Services are made available to the Account Holder on the Website and can be downloaded on a Durable Medium. At any time during the contractual relationship, the Account Holder may, upon request, receive these documents in paper form

4. Opening an Account

4.1. Necessary Conditions and Prerequisites for Opening an Account

Any natural person aged at least eighteen (18) years who is legally capable, and any legal person, resident and/or registered in a Member State of the European Union or in a State party to the Agreement on the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, may submit an application to open an Account provided that the natural person is listed on the Website as a consumer or as a professional. A legal person can only be listed as a professional.

Upon submission of the Account Holder's application for registration to the Platform and throughout the duration of the Framework Agreement, the Account Holder declares:

 • that they are at least eighteen (18) years of age and legally capable, or that they are duly constituted as a company,
 • that they are acting on their own behalf;
 • that all the information provided at the time of registration is true, accurate and up to date.

4.2. Registration and Account Opening Procedure

4.2.1. Information and Supporting Documents

Prospective Customers shall provide the Platform with the information and documents listed below, using the Application Form, if the said information and documents are not already in the Platform’s possession.

The prospective customer undertakes to transmit the information and documents corresponding to its capacity, either as a professional or as a consumer.

For a Consumer Account Holder as a natural person:

 • their surname, first name, email address, date and place of birth, nationality and country of residence
 • a copy of a valid official identity document of the Account Holder (e.g., identity card, driving licence and, for non-EU nationals, a passport).

For a Professional Account Holder:

 • for natural persons:
  • their surname, first name, email address, date of birth, nationality and country of residence.
  • an original or a copy of an extract from the official register, dated less than three (3) months ago, establishing the registration as a trader or in the national register of trades or any other professional body to which the Account Holder belongs.
  • a copy of a valid official identity document of the Account Holder (e.g., identity card, driving licence and, for non-EU nationals, a passport).
 • for legal persons:
  • their name, type of organisation, capital, the address of their registered office, the 6 description of their activity, the identity of the partners and corporate managers, as well as the list of beneficial owners as defined by the regulations,
  • a Kbis extract (Certificate of Incorporation) or an equivalent document less than three (3) months old justifying its registration with the Commercial and Companies Registry of a Member State of the European Union or of a State party to the Agreement on the European Economic Area or of a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, and its articles of association. This document must state the name, legal status, address of the registered office and the identity of the partners and corporate managers mentioned in Section 1 and Section 2 of Article R.123-54 of the French Commercial Code or their equivalents in foreign law.
  • a copy of the articles of association and any decisions appointing the certified legal representative;
  • a copy of the identity card or passport of the legal representative and, if applicable, of the beneficial owner(s).
  • The declaration of the beneficial owners of the legal person holding more than 25%, if the prospective customer has not declared their beneficial owners in the national register, or if they are not subject to this obligation.

The Account Holder may also be asked to provide a bank statement for an account opened in their name with a Third-Party PSP.

It is expressly provided that the Service Provider reserves the right to request, prior to any registration and at any time during the duration of the Framework Agreement, additional documents concerning the Account Holder, the beneficial owner or a specific Payment Transaction.

4.2.2. Payment Account Limitation

At the discretion of the Service Provider, the use of a Payment Account may be limited without the Service Provider needing to justify its decision to the Account Holder concerned. In particular, the operation of the Payment Account will be limited if the Account Holder has not transmitted all the information and documents required by the Service Provider, as listed above. These limits are indicated to the Account Holder by the Platform.

4.2.3. Finalisation of the Registration Process

After concluding the Framework Agreement, the Account Holder must provide all the information and supporting documents requested by the Platform. By agreeing to the terms of the Framework Agreement, the Account Holder agrees that the Platform may forward to the Service Provider its application for registration as an Account Holder and all supporting documents received by it.

Only the Service Provider can accept the registration of a prospective customer as a Payment Account Holder on behalf of the prospective customer. This agreement will be notified to the Account Holder by the Platform by any means in accordance with the terms and conditions set out on the Website.

Only the Service Provider can accept the registration of a prospective customer as a Payment Account Holder on behalf of the prospective customer. This agreement will be notified to the Account Holder by the Platform by any means in accordance with the terms and conditions set out on the Website.

5. Payment Account Operation

The amounts credited to the Payment Account result from funds transferred by Card (or by any other 7 Payment Method accepted by the Service Provider), or from the receipt of a transfer. The amounts debited to the Payment Account result from: the implementation of a Payment Order to an account opened in the records of a Third-Party Payment Service Provider, the debiting by the Provider of the fees owed by the Account Holder under the Framework Agreement, or the reversal of a transaction by Card (or by any other Payment Method).

5.1. Acquiring Payment Orders by Cards on the Payment Account

The Payment Account may be funded by Card (or any other Payment Method accepted by the Service Provider), in one or more instalments. When the User wishes to carry out such an operation, they must identify themselves on the Website by indicating their User identifier (valid email address) and password or by logging in via their Facebook account. The order for the transfer of funds is entered on a dedicated Payment Page. For any payment, the User may be asked to enter a single-use code notified on their mobile phone to the institution issuing the Card. If necessary, it is the Service Provider's responsibility to refuse any payment at its own discretion and without this decision giving rise to any compensation whatsoever. The funds transfer transaction is carried out by the institution issuing the Card. Any dispute of such a transfer must be notified to the aforementioned institution. The Service Provider is not entitled to cancel such a transfer.

The Cardholder is informed that the acceptance of a Card payment order by the Service Provider does not guarantee the receipt of the corresponding funds by the Account Holder on their Account. The registration of funds on the Account Holder's Payment Account is subject to actual receipt by the Service Provider of the funds.

In the absence of receipt of funds for technical reasons, the Service Provider shall use its best efforts to rectify the transaction. If the funds are not received for any other reason, the Service Provider shall inform the Account Holder as soon as possible of its inability to credit its Account with the expected amount, so that the Account Holder may contact the User.

In the event that the transfer of funds from the Account Holder's Account is cancelled by the Card issuer following a dispute by the User, the Account Holder agrees that the Service Provider may reverse any Card funds transfer transaction by debiting the corresponding amount from the Payment Account. The Cardholder acknowledges that such a dispute may, in particular, be brought to the attention of the Card issuer until the expiry of a maximum period of thirteen (13) months following the date of debit of the account with which the Card is associated. In the absence of sufficient funds in the Account in order to carry out such a reversal, the Service Provider may suspend or cancel any Payment Transaction initiated by the Account Holder or an agent, or, where applicable, assume the rights of the Account Holder and proceed to recover the amounts due by the User by any means.

5.2. Receipt of Transfer to the Payment Account

The Account Holder authorises the Service Provider to receive on its Payment Account SEPA credit transfer transactions in euros from a bank or payment account opened in the records of a Third-Party PSP.

The funds are credited to their Payment Account by the Service Provider as soon as possible following their actual receipt by the Service Provider.

Once the funds have been paid to the Account Holder's Payment Account, the Service Provider provides the Account Holder with a summary of the received transfer transaction, including the following information: the reference of the payment transaction, a reference to identify the payer, the amount of the transaction, and the credit's value date.

5.3.Implementation of a Transfer Transaction Debiting the Payment Account

The Account Holder may transmit SEPA or international Transfer Orders to a Beneficiary's account held by a Third-Party PSP.

When the Account Holder wishes to carry out a Transfer Transaction, the Account Holder identifies themself in their Personal Space by indicating their Identification Data and, where applicable, by following the Authentication procedure indicated. It indicates on the Payment Page: the amount of the Payment Transaction, the currency, the Payment Account to be debited, the implementation date of the Order and any other required information. In the absence of any indication of date, the Transfer Order is deemed to be immediate. The Account Holder must also follow the Authentication procedure specified by the Provider.

The Account Holder may at any time send a request to implement a Transfer Order to a Beneficiary designated by it who has a bank or payment account with a Third-Party Payment Service Provider. The Account Holder must provide the reason for each transfer and comply with the Authentication procedure indicated by the Service Provider.

The Account Holder gives irrevocable consent to the Payment Order by clicking on the “Validation” tab (“Date of Receipt”). The receipt of the Payment Order is confirmed on the Account Holder's Personal Space. The Account Holder may not withdraw any Order after the date on which it is deemed to be irrevocable, i.e., from the Date of Receipt.

Before transmitting a Transfer Order, the Account Holder (or the Platform acting on its behalf) must ensure that it has sufficient funds available in its Account to cover the amount of the Payment Transaction. Where applicable, the Account Holder shall credit its Account before the Order can be validly transmitted to the Service Provider for implementation.

It is hereby expressly agreed that Payment Orders will be executed no later than the end of the Business Day following the Date of Receipt of the Order by the Service Provider (and on the agreed implementation date for deferred or standing order transfers). Any payment order received after 4 p.m. by the Service Provider is deemed to have been received on the next Business Day. If the Date of Receipt is not a Business Day, the Payment Order is deemed to have been received on the next Business Day.

For each Transfer Transaction, the Account Holder may request the Service Provider to provide information on a Durable Medium relating to the maximum implementation period for that specific transaction, the fees to be paid by the Account Holder and, where applicable, the details of such fees.

The Service Provider may refuse to implement an incomplete or erroneous Transfer Order. The Account Holder shall re-issue the Order to ensure its compliance. The Service Provider may, in addition, block a Transfer Order in the event of serious suspicion of fraudulent use of the Account, unauthorised use of the Account, breach of the security of the Account, in the event of an asset-freezing measure by an administrative authority or for any other reason.

In the event of a refusal to implement a Transfer Order or the blocking of a Transfer Order, the Service Provider shall inform the Account Holder by any means. If possible, the Service Provider will indicate to the Account Holder the reasons for the refusal or blocking, unless prohibited by a relevant provision of national or European Union law.

5.4. Refund

The Holder may at any time send an instruction to cancel a funds transfer in order to refund a User. The Account Holder identifies themselves on the Website by indicating their identifier and password. The Account Holder indicates, in their Personal Space, the amount to be refunded, the currency, the User to be refunded and any other information required.

The refund transaction is implemented by the Service Provider by crediting the Card used by the User or by transfer according to the original payment method, within the limit of the available balance on the Account and within the rules of each network and the SEPA rules within five (5) Business Days following receipt by the Service Provider of the refund request.

6. Reporting

The Account Holder has, in their Personal Space, a statement of the payment transactions carried out on the Payment Account. The Account Holder is invited to read the list of these transactions carefully. Transaction records may also be made available to a Professional Account Holder at other intervals upon specific request.
It is specified that for each Transfer Transaction implemented by the Service Provider, the Account Holder will be provided with the following information: the reference number of the Transaction, the identification of the Beneficiary, the amount of the Transaction, the date of receipt of the Order and, where applicable, the fees relating to the implementation of this Transaction.

7. Payment Account Access and Confidentiality

The Payment Account is accessible online in the Personal Space, using Identification Data and in accordance with the requested Authentication procedure.

The Account Holder shall provide Identification Data for each Authorised Person. Each Authorised Person shall agree not to use the name or Identification Data of another person. The Account Holder shall be solely responsible for any use of their identifier.
Each Authorised Person is fully responsible for maintaining the confidentiality of their Identification Data. The Account Holder shall take all reasonable steps in order to maintain the confidentiality and security of its Identification Data.

The Account Holder (and each Authorised Person) agrees not to disclose their Identification Data to third parties.

8. Opposition

The Account Holder must inform the Platform of the loss or theft of their Identification Data, the misappropriation or any unauthorised use of their Personal Space or related data as soon as they become aware of it in order to request that it be blocked. This declaration must be made:

 • by telephone call to the Platform's Customer Service Department at the number indicated in the General Terms and Conditions of the Website; or
 • directly by email via the contact form accessible on the Website.

The Service Provider, through the Platform, will immediately carry out the opposition request.

The Service Provider cannot be held responsible for the consequences of an opposition by fax or email that does not come from the Account Holder.

An opposition request is deemed to have been made on the date and time of the actual receipt of the request by the Platform. In the event of theft of the Identification Data or fraudulent use of the Personal Space, the Service Provider is entitled to request, via the Platform, a receipt or a copy of the complaint filed from the Account Holder, who undertakes to respond as soon as possible.

9. Blocking of the Payment Account

The Service Provider reserves the right to block the Payment Account for objectively justified reasons relating to the security of the Payment Account, the presumption of unauthorised or fraudulent use of the Payment Account or the significantly increased risk that the Account Holder will be unable to fulfil its obligation to pay the fees due under this Framework Agreement

10. Disputing a Transaction

10.1. Provisions Common to All Account Holders

For any complaint relating to the Payment Transactions carried out by the Service Provider within the framework hereof, the Account Holder is invited to contact the Platform's Customer Service Department or the address indicated for this purpose in the General Terms and Conditions of the Website.

If the Service Provider carries out an Order with errors due to the Service Provider's fault, the dispute is forwarded to the Service Provider as soon as possible, the Order is cancelled and the Account is restored to the condition it was in before receipt of the Payment Order. Thereafter, the Order is properly represented.

10.2. Provisions Applicable to Professional Account Holders

A Professional Account Holder who wishes to dispute a Transfer Transaction that has not been authorised by it or has been incorrectly implemented must contact the Platform's Customer Service Department by telephone as soon as possible after becoming aware of the anomaly and no later than eight (8) weeks after the transaction has been recorded in the account, and must forward the dispute to the Service Provider as soon as possible. Unless the Service Provider has good reason to suspect fraud on the part of the Account Holder, the Service Provider shall reimburse the Account Holder for the amount of the Transaction immediately upon receipt of the dispute request, and in any event no later than the end of the next Business Day. The Service Provider shall restore the Account to the state in which it would have been if the unauthorised Payment Transaction had not taken place.

In the event of loss or theft of the Identification Data, any unauthorised Transactions carried out prior to the notification of the opposition shall be borne by the Account Holder. Transactions carried out after the opposition are borne by the Service Provider except in the event of fraud by the Account Holder.

10.3. Provisions Applicable to Consumer Account Holders

A Consumer Account Holder who wishes to dispute a Transfer Transaction that has not been authorised by it or has been incorrectly implemented must contact the Platform's Customer Service Department by telephone as soon as possible after becoming aware of the anomaly and no later than thirteen (13) months after the date of debit, and must forward the dispute to the Service Provider as soon as possible. Unless the Service Provider has good reason to suspect fraud on the part of the Account Holder, the Service Provider shall reimburse the Account Holder for the amount of the Transaction immediately upon receipt of the dispute request, and in any event no later than the end of the next Business Day. The Service Provider shall 11 restore the Account to the state in which it would have been if the unauthorised Payment Transaction had not taken place.

In the event of a dispute, the burden of proof that the Transaction has been authenticated, duly recorded and accounted for, and that it has not been affected by a technical or other deficiency is the responsibility of the Service Provider.

In the event of an unauthorised payment transaction resulting from the loss or theft of the Identification Data, the Account Holder shall bear, prior to the notification of the objection, the losses related to the use of the Identification Data, up to a maximum of fifty (50) euros. Transactions carried out after the opposition are borne by the Service Provider except in the event of fraud by the Account Holder. However, the Account Holder shall not be held liable in the event of:

 • an unauthorised payment transaction carried out without the use of the Identification Data;
 • loss or theft of Identification Datathat cannot be detected by the Account Holder before payment;
 • loss due to acts or omissions of an employee, agent or branch of a PSP or of an entity to which its activities have been outsourced.

The Account Holder shall not be held responsible:

 • if the unauthorised Payment Transaction was carried out by misappropriating the Identification Datawithout the Account Holder's knowledge;
 • in the event of counterfeiting of Identification Data, if, at the time of the unauthorised Payment Transaction, the Account Holder is in possession of such Data.

The Account Holder shall bear all losses caused by the unauthorised Transactions if such losses result from any fraudulent action on its part or if it has intentionally, through gross negligence, failed to comply with its obligations to maintain the security of its Identification Dataand to notify its opposition in the event of loss, theft or misappropriation of such Data.

11. Financial Conditions

All commissions owed by the Account Holder to the Platform are automatically deducted from the Payment Account by the Service Provider. The Account Holder authorises the Service Provider to compensate at any time, including after the Account has been closed, any definite, liquid and due claim that remains outstanding for any reason whatsoever. It may compensate the provision on the Payment Account against any amount due, payable and unpaid by the Account Holder to the Service Provider.

12. Duration and Termination

The Framework Agreement is concluded for an indefinite period. It comes into force upon its acceptance by the Account Holder.

The latter may, at any time and subject to thirty (30) calendar days' prior notice, terminate the Framework Agreement. The Service Provider may terminate the Framework Agreement at any time, subject to two (2) months' prior notice provided on a Durable Medium. In such a case, the regular fees for Payment Services will be payable by the Account Holder on a pro-rata basis for the period up to the date of termination.

To that end, each Party must send its notice of termination of this Agreement to the other Party, by registered letter with acknowledgement of receipt, to the postal and email address indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

As a result, the entire Framework Agreement is terminated and the Payment Account is closed. Any credit on the Account will be transferred within thirteen (13) months to the Account Holder's Bank Account following the deduction of the fees due and payable to the Service Provider.

In the event of serious breaches, fraud, or unpaid debts on the part of the Account Holder, the Service Provider reserves the right to suspend or terminate this Agreement by sending an email accompanied by a registered letter with acknowledgement of receipt without reason or prior notice.

It is intended that the Framework Agreement will be automatically terminated in the event of new circumstances affecting a Party's ability to commit hereunder.

13. Amendment of the Agreement

The Service Provider reserves the right to amend the Framework Agreement at any time. Any draft amendment of the Framework Agreement is provided to the Account Holder by the Platform.

Any Account Holder may refuse the proposed amendments and must notify its refusal to the Platform's Customer Service Department by registered letter with acknowledgement of receipt two (2) months before the date of entry into force of the proposed amendments (postmark recognised as affording proof) to the address indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

If the Account Holder has not notified its refusal prior to the indicated date of entry into force, the Account Holder is deemed to have accepted the proposed amendments. Relations between the Parties after the date of entry into force will then be governed by the new version of the Framework Agreement.

In the event of refusal by the Account Holder, this refusal will give rise, free of charge, to the termination of the Framework Agreement, as well as the transfer of the balance of the Payment Account within thirteen (13) months following the effective date of the termination in order to cover any future disputes.

Any legislative or regulatory provisions that would make it necessary to amend all or part of the Framework Agreement will be applicable as from their date of entry into force, without prior notice. However, the Account Holder will be informed.

14. Security

The Service Provider undertakes to provide its services in compliance with the applicable laws and regulations and best practices. In particular, the Service Provider will make every effort to ensure the security and confidentiality of the Account Holders' data, in accordance with the regulations in force.

The Service Provider reserves the right to temporarily suspend access to the Online Account for technical, security or maintenance reasons without these operations giving the right to any compensation. It undertakes to limit this type of interruption to what is strictly necessary.

However, the Service Provider cannot be held liable to the Account Holder for any errors, omissions, interruptions or delays in operations carried out via the Website resulting from unauthorised access thereto. Furthermore, the Service Provider cannot be held liable for theft, destruction or unauthorised communication of data resulting from unauthorised access to the Website. In addition, the Service Provider is not involved in the legal relationship between the Account Holder and a User or between the Account Holder and the Website. The Service Provider cannot be held liable for the faults, shortcomings or negligence of a User and the Account Holder towards each other, or of the Website and the Account Holder towards each other.

If the unique identifier or any other information necessary for the implementation of a Payment Transaction provided by the Account Holder is inaccurate, the Service Provider shall not be liable for the improper implementation of such Service.

The Platform is solely responsible for the security and confidentiality of the data exchanged in the context of the use of the Website in accordance with the General Terms and Conditions of the Website, with the Service Provider being responsible for the security and confidentiality of the data that it exchanges with the Account Holder in the context of this Agreement in connection with the creation and management of its Account, as well as the Payment Transactions associated with the Account.

15. Limitation of the Service Provider's Liability

The Service Provider shall not intervene in any way in the legal and commercial relations and any disputes arising between the Account Holder and the User or between the Account Holder and the Platform or between the Account Holder and a Beneficiary. The Service Provider has no control over the conformity, security, legality, characteristics and adequacy of the products and services that are the subject of a Payment Transaction.

Each transaction carried out by the Account Holder gives rise to an agreement, directly formed between the Account Holder and a User, in which the Service Provider is not involved. Consequently, the latter may not be held liable for the non-implementation or improper implementation of the obligations resulting therefrom, nor for any damage caused to the Account Holder.

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the Service Provider's liability towards an Account Holder is limited to compensation for direct damages as provided for in the regulations.

16. Commitments of the Account Holder

The Account Holder guarantees that nothing in their Personal Space infringes the rights of third parties or is contrary to the law, public order or morality.
The Account Holder undertakes not to:

 1. Implement the Framework Agreement in an unlawful manner or under conditions that may damage, disable, overburden or impair the Website;
 2. Impersonate the identity of another person or entity, falsify or conceal their identity, age or create a false identity;
 3. Distribute personal data or information relating to a third party, such as postal addresses, telephone numbers, email addresses, bank card numbers, etc. In the event of failure to comply with its obligations, the Service Provider may take all appropriate measures to cease the actions concerned. The Service Provider will also be entitled to suspend, delete and/or block the Account Holder's access to their Account.
 4. Without prejudice to any legal action taken by third parties, the Service Provider is entitled to take any legal action in its own right to compensate for any damage that it may have personally suffered as a result of the Account Holder's failure to comply with its obligations under this Agreement.

If the Account Holder notices a breach of the above obligations, the Account Holder is invited to inform the Service Provider of such actions by contacting the Service Provider at: legal@mangopay.com.

17. Right of Withdrawal

17.1. Provisions Applicable to Consumer Account Holders

Under the terms of Article L222-7 of the French Consumer Code, a Consumer Account Holder has a right of withdrawal that can be exercised within a period of fourteen (14) days without having to provide any reason or incur any penalty. This withdrawal period begins either from the day of the conclusion of the Framework Agreement or from receipt of the contractual conditions and information, if the latter date is later than that of the conclusion of the Framework Agreement. The implementation of the Framework Agreement may only be initiated before the expiry of the withdrawal period with the consent of the Consumer Account Holder. The Consumer Account Holder acknowledges that the use of the Payment Services after the conclusion of the Framework Agreement will constitute an express request on its part to start the implementation of the Framework Agreement before the expiry of the above-mentioned deadline. The exercise of the right of withdrawal entails the termination of the Framework Agreement, which, in the event of initiation of implementation, consists of cancellation and does not call into question the services previously provided. In this case, the Consumer Account Holder will only be required to pay proportionally for the Services actually provided.

17.2. Exercising the Right of Withdrawal

The Account Holder must notify the Platform's Customer Service Department by telephone or email within the specified period and send a confirmation letter to the address of the Platform's Customer Service Department. For this purpose, they can use the withdrawal form provided by the Platform

18. Rules Regarding the Fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism

The Service Provider is subject to all Luxembourg and French regulations relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism.

Pursuant to the provisions of French and Luxembourg law relating to the participation of financial institutions in the fight against money laundering and the financing of terrorist activities, the Service Provider is required to obtain information from all Account Holders for all transactions or business relationships as to the origin, purpose and destination of the transaction or the opening of the Account. The Service Provider must also take all necessary steps to identify the Account Holder and, where applicable, the beneficial owner of the Account and/or the Payment Transactions linked to it.

The Account Holder acknowledges that the Service Provider may, at any time, terminate or postpone the use of Identification Data, access to an Account or the implementation of a Transaction in the absence of sufficient information regarding its purpose or nature. The Account Holder is informed that a transaction carried out hereunder may be subject to the exercise of the national financial intelligence unit's right of disclosure.

The Account Holder may, in accordance with the regulations, access all information thereby communicated, provided that this right of access does not jeopardise the purpose of the fight against money laundering and the financing of terrorism when this data relates to the applicant.

No legal action or civil action may be brought or any professional sanction imposed against the Service Provider, its managers or employees who have made declarations of suspicion in good faith to their national authorities.

19. Personal Data Protection

The Service Provider shall collect and process all Personal Data in accordance with the regulations in force applicable to the protection of such Data and, in particular, with Law No. 78-17 of 6 January 1978 as 15 amended and with European Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.

The Personal Data required at the time of subscription is necessary within the framework of the services provided in accordance herewith. Failure to provide the mandatory Personal Data may result in the applicant being refused access to the services.

The Data Subject is informed that Personal Data is collected in particular for the following purposes: the provision of the services provided as described herein; the fight against money laundering and the financing of terrorism; the processing of requests for information and complaints; the production of statistics. These processing operations are, in particular, necessary for the implementation of the Framework Agreement and to comply with the legal obligations to which the data controllers are subject. The Provider and the Platform act as joint controllers of this processing.

Personal Data will not be transmitted to third parties without the express consent of the Data Subjects. However, the Data Subject is informed that Personal Data is transmitted to subcontractors of the Service Provider, for the aforementioned purposes. The aforementioned subcontractors shall act only on the instructions of the Service Provider and exclusively on behalf of the latter.

The Data Subject concerned can access the list of subcontractors by sending their request to the Platform's Customer Service Department. The Data Subject is informed that the Service Provider shall ensure that its subcontractors take all necessary measures to preserve the security and confidentiality of Personal Data. In the event of the occurrence of a Data breach (loss, intrusion, destruction, etc.) involving high risks for the Data Subject concerned, the latter will be informed.

The Service Provider reserves the right to disclose Personal Data at the request of a legal authority to comply with any applicable law or regulation, to protect or defend the rights of the Account Holder or a Data Subject, if justified by compelling circumstances, or to protect the security of the Account Holder, the Services or the public.

Personal Data processed by the Service Provider within the framework of the services provided in accordance herewith shall be retained for the period of time strictly necessary to achieve the purposes mentioned above. Unless otherwise provided by law and regulations, the Data will not be retained beyond the effective date of termination of the Agreement. In particular, it is specified that Personal Data relating to identification is kept for a period of five (5) years from the end of the contractual relationship, pursuant to the regulations applicable to the fight against money laundering and the financing of terrorism.

Data Subjects have the following rights over their Data, in accordance with the conditions set out in the regulations: right of access, right of rectification, right of opposition, right of deletion, right to limit processing and right of portability. A Data Subject may, at any time, exercise their rights by contacting the Platform's Customer Service Department. The application must indicate the applicant's surname, first name and identifier, and be accompanied by a photocopy of an identity document bearing the applicant's signature.

A response will be sent to the Data Subject within one (1) month following receipt of their request. This period may be extended by two (2) months, depending on the complexity and number of requests. In this case, the Data Subject will be informed of the extension and the reasons for the postponement within one (1) month of receipt of the request.

The Data Subject is informed that they have the right to submit a complaint to the competent authority for any request relating to their Personal Data.

If the Data Subject submits their request in electronic form, the response will be provided electronically, unless they expressly request otherwise.

Where the Personal Data relates to a Data Subject who is not a party to the Framework Agreement and has been transmitted by the Account Holder, the Account Holder is responsible for communicating the information in this Article to the Data Subject.

Further information regarding the processing of Personal Data carried out within the framework of this Agreement, the retention periods and the rights of Data Subjects is available in the Service Provider's Privacy Policy (accessible on the website www.mangopay.com).

20. Professional Security

The Service Provider is bound by professional secrecy. However, this secrecy may be lifted, in accordance with the legislation in force, by virtue of a regulatory and prudential legal obligation, in particular, at the request of the supervisory authorities, the tax or customs administration, as well as that of the criminal court or, in the event of a court order, notified to the Service Provider. Notwithstanding the foregoing, the User is entitled to release the Service Provider from the obligation of professional secrecy by expressly indicating to the Service Provider the third parties authorised to receive confidential information concerning the User.

It is specified that professional secrecy may be lifted by the effect of the regulations in favour of companies providing the Service Provider with important operational tasks within the framework of this Agreement.

21. Intellectual Property

The Service Provider shall retain full ownership of the property titles and rights of any kind attached to the Services offered to the Account Holder. None of these property rights are transferred to the Account Holder hereunder.

22. Death of the Account Holder and Inactive Accounts

22.1. Death of the Account Holder

The death of the Account Holder terminates the Framework Agreement as soon as it is brought to the attention of the Service Provider. Transactions taking place following the death are, except with the agreement of the successors or the notary in charge of the estate, considered as not having been authorised.

The Payment Account will remain open for the time necessary to settle the estate and the Service Provider shall ensure the settlement of the balance with the agreement of the successors or the notary in charge of the estate.

22.1. Inactive Accounts

Any inactive Account may be subject to a notification of inactivity sent via email by the Service Provider followed by a reminder one (1) month later. The Account Holder's Payment Account is considered inactive when, at the end of a period of twelve (12) months, it has not been the subject of any transaction (other than the charging of management fees) at the initiative of the Account Holder (or any authorised representative) and they have not communicated with the Service Provider in any form whatsoever.

If there is no response and no use of the balance credited to the Account within this period, the Service Provider may close the Account and maintain it for the sole purpose of transferring the amounts due to the account indicated by the Account Holder. In the event of death, the balance can only be refunded to the 17 Account Holder's successors.

The Account will no longer be allowed to carry out Payment Transactions.

23. Force majeure

The Parties shall not be held liable or considered as having failed hereunder, in the event of a delay or nonimplementation, when their cause is related to force majeure as defined by Article 1218 of the French Civil Code.

If one or more of the provisions hereof should become null and void or be declared as such in application of a law, a regulation or following a final decision given by a competent court, the other provisions shall retain their mandatory force and scope. The stipulations declared null and void would then be replaced by the stipulations that come closest in meaning and scope to the stipulations initially agreed upon.

24. Independence of Contractual Stipulations

If any provision hereof is held to be null or void, it shall be treated as if it had never existed and shall not invalidate the other stipulations.

If one or more of the provisions hereof should become null and void or be declared as such in application of a law, a regulation or following a final decision given by a competent court, the other provisions shall retain their mandatory force and scope. The stipulations declared null and void would then be replaced by the stipulations that come closest in meaning and scope to the stipulations initially agreed upon.

25. Protection of Funds

The Account Holder's funds are deposited, at the end of the Business Day following the day on which they were received by the Service Provider, in an escrow account opened in the records of a Bank under the conditions required by the regulations.

Pursuant to Article 24-10 (5) of the Law of 20 May 2011 published in Mémorial A No. 104 of 24 May 2011 of the Grand Duchy of Luxembourg and Article 14 of the Law of 10 November 2009 published in Mémorial A No. 215 of 11 November 2009 of the Grand Duchy of Luxembourg, transposing Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning access to the activity of electronic money institutions, the funds collected are protected and do not fall into the electronic money institution's assets in the event of its liquidation, bankruptcy or any other state of support.

26. Non-Assignability

The Framework Agreement may not be transferred in whole or in part by the Account Holder, whether in return for payment or free of charge. The Account Holder is hereby prohibited from transferring any of its rights or obligations hereunder to a third party. In the event of failure to comply with this prohibition, in addition to the immediate termination hereof, the Account Holder may be held liable by the Service Provider.

27. Agreement on Evidence

All data contained in an unalterable, reliable and secure manner in the Service Provider's computer database, in particular, relating to Payment Orders and notifications sent, shall be deemed authentic between the Parties until proven otherwise.

28. Complaints and Mediation

The Account Holder is invited to contact the Platform's Customer Service Department, which may be indicated on the Website, for any complaint.

Any complaint other than that provided for in Article 10 concerning the conclusion, implementation or termination of the Framework Agreement must be notified by email to the following address: complaint@mangopay.com.

The Account Holder agrees that the Service Provider may respond to their complaints on a Durable Medium. The response will be sent as soon as possible and no later than fifteen (15) Business Days following receipt of the complaint by the Service Provider. However, for reasons beyond its control, the Service Provider may not be able to respond within this period of fifteen (15) days. In this case, it shall communicate to the Account Holder a response specifying the reasons for this additional time and the date on which it will send the final response. In any event, the Account Holder will receive a final response no later than thirty-five (35) Business Days following receipt of the complaint.

The Account Holder is informed that the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) is competent to settle, on an extrajudicial basis, disputes relating to the implementation of this Framework Agreement. For more information regarding the CSSF and the conditions of such recourse, you may contact the Platform's Customer Service Department or consult the CSFF website (http://www.cssf.lu). Applications for mediation must be addressed to the Ombudsman of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (direction@cssf.lu), without prejudice to other legal remedies. However, the matter may not be referred to the Ombudsman if the application is clearly unfounded or abusive, if the dispute has been previously examined or is being examined by another Ombudsman or by a court, if the application to the Ombudsman is submitted more than one (1) year after the written complaint to the Service Provider, or if the dispute does not fall within the Ombudsman's field of competence.

29. Applicable Law and Jurisdiction

Except in the event of application of a law of public order (which will apply only within the strict limits of its purpose), it is expressly stipulated that the Framework Agreement is subject to French law. Any dispute between the Parties in respect of the Framework Agreement will be subject to the jurisdiction of the competent French courts.